Algemene disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt de Jan Braam Stichting geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopie├źn, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jan Braam Stichting.

Uw privacy
De Jan Braam Stichting is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Jan Braam Stichting leeft in dit kader de regels na die in de Wet persoonsregistraties en straks in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Wijzigingen aan de website
De Jan Braam Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Checkt u daarom regelmatig het Privacy Statement voor een up-date van het privacybeleid van de Jan Braam Stichting.